تاريخ روز : سه شنبه 12 اسفند 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تامین سرمایه نوین

  

اطلاعات عمومی 

 

شماره فکس امور سهام : 26294670 - 021

E-Mail: saham@novinib.com 

چنانچه نام کاربری  و رمز عبور بنا به هر دلیل در اختیار شخص دیگری قرار گیرد و این امر منجر به سوء استفاده از اطلاعات سهامدار گردد ، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت تامین سرمایه نوین نخواهد بود.جهت ورود سهامداران :

1-  نام کاربری کد بورسی بوده  که شامل سه حرف و پنج عدد می باشد ( مثال : نها00702 )

2-  بین حروف و عدد نباید فاصله باشد.
 
3-  رمز عبور به صورت پیش فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است 
4- پس از ورود به حساب کاربری، نسبت به تغییر رمز خود اقدام کنید.

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی